Masz pytanie? Napisz!

 
 
 

 

 

 

 
   

 

   
     
 
 

 

 
 

  Regulamin

 

 

REGULAMIN
I PRYWATNEGO GIMNAZJUM
I PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W BYDGOSZCZY

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 
 

Jesteś uczniem w szkole niezwykłej. Twoje dobro jest w niej wartością najwyższą. Da Ci ona coś bardzo cennego: WIEDZĘ. 
Naszą wspólną sprawą jest to, aby zdobywanie wiedzy odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze.

   

Regulamin zachowania w tymczasowej siedzibie szkoły – Domu Technika NOT

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przebywania w obiekcie Dom Technika NOT znajdującym się przy ul. Rumińskiego 6.
 2. Postanowienia regulaminu obowiązują bezwarunkowo wszystkich uczniów
  I Prywatnego Gimnazjum i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie zapoznają się z regulaminem i fakt ten potwierdzają podpisem.
 3. W budynku NOT obowiązują zasady kulturalnego zachowania się wobec pracowników i innych osób znajdujących się w budynku.
 4. Przychodzimy do szkoły i wracamy z niej zachowując szczególne zasady bezpieczeństwa na drodze. Uważamy przy przejściu przez ulicę Jagiellońską. Zalecamy przechodzić pod Rondem Jagiellonów.
 5. Zwracamy szczególną uwagę idąc ulicą B. Rumińskiego. Korzystamy z chodnika, tam gdzie jest to możliwe. Zalecamy przejście skwerem vis à vis wejścia głównego do budynku NOTu.
 6. Pomieszczenia sekretariatu, dyrekcji i pokój nauczycielski znajdują się na pierwszym piętrze. Tam też mieści się gabinet dyrektora NOTu.
 7. Po przyjściu do szkoły pozostawiamy odzież wierzchnią w szatni mieszczącej się na parterze.
 8. Lekcje odbywają się w salach na drugim piętrze i na parterze.
 9. Przed lekcją uczniowie oczekują nauczyciela na drugim piętrze, przy schodach.
 10. Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie oczekują w holu na parterze przed wejściem do sali sportowej (ustawieni w zwartej grupie, zachowując ciszę).
 11. Szczegółowe zasady zachowania w sali sportowej i szatniach do niej przyległych określa regulamin sali sportowej.
 12. Uczniowie spędzają przerwy śródlekcyjne na drugim piętrze (na korytarzu) lub na parterze w holu głównym.
 13. Zabrania się przebywania w innych miejscach budynku NOT.
 14. Na drugim piętrze i na parterze znajdują się dystrybutory z napojami, kanapkami
  i przekąskami. W dystrybutorze na parterze można nabyć świeże kanapki codziennie od pierwszej przerwy, tj. od godz. 8.45.
 15. Z toalet korzystamy wyłącznie na drugim piętrze przestrzegając podziału na toaletę damską i męską. Do toalety wchodzimy wyłącznie w celu skorzystania z toalety.
 16. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach. Nie wolno popychać się, biegać i przebywać bez potrzeby na schodach.
 17. W salach lekcyjnych zachowujemy porządek i czystość. Wychodząc z sal pozostawiamy je w niepogorszonym stanie. Dbamy o wyposażenie pomieszczeń, meble, sprzęt biurowy, elektroniczny, pomoce naukowe.
 18. Przed lekcjami i w czasie przerw przebywamy tylko w wyznaczonych miejscach nie hałasując. Zawsze pozostawiamy po sobie porządek.
 19. Respektujemy wszystkie polecenia nauczycieli dyżurujących na przerwach i innych pracowników.
 20. Podczas przerw obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z budynku.
 21. Na terenie Domu Technika kategorycznie zabrania się (pod groźbą natychmiastowego skreślenia z listy uczniów) palenia papierosów, także elektronicznych, picia alkoholu
  i stosowania innych używek.

  Zdajemy sobie sprawę, że w budynku, w którym tymczasowo znajduje się nasza szkoła, działają liczne instytucje i organizacje, także Zarząd Naczelnej Organizacji Technicznej. Dlatego pamiętajmy, aby naszym niewłaściwym zachowaniem nie utrudniać im pracy np. hałasem. Osobom, które pomogły nam w trudnej sytuacji odwdzięczamy się uśmiechem oraz stosowaniem zwrotów grzecznościowych: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję.”

 

Uaktualniono dnia 6 marca 2018r.

 
 

Oto zasady, które ułatwią Ci współżycie z innymi członkami społeczności szkolnej:

 1. Masz prawo do poszanowania swojej godności i swoich przekonań.
 2. Masz prawo do głoszenia niezależnych poglądów i myśli, a także do przedstawiania swoich opinii i wniosków w sprawie funkcjonowania szkoły, zgodnie z zasadami prowadzenia kulturalnej dyskusji.
 3. Masz prawo do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.
 4. Masz prawo do pełnego korzystania ze wszystkich dóbr szkoły.
 5. Masz prawo do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę.
 6. Masz prawo do korzystania z pomocy szkoły w samokształceniu i zdobywaniu wiedzy nadprogramowej, w tym również pomocy w przygotowaniu do konkursów olimpiad przedmiotowych, a także do pomocy nauczycieli, jeżeli nie radzisz sobie z opanowaniem materiału programowego lub, jeżeli twoja nieobecność w szkole z powodu choroby trwa dłużej niż dwa tygodnie.
 7. Masz prawo do zaznajomienia z programem nauczania i wymaganiami odnośnie opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów nauczania.
 8. Kryteria i zasady stosowane przez nauczyciela w ocenie są jawne i masz prawo do pełnej informacji o nich. Nie mogą one obejmować twojego zachowania.
 9. Masz prawo by pisemne formy sprawdzania twoich wiadomości z więcej niż trzech ostatnich lekcji były zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ich ilość nie może przekroczyć trzech w tygodniu i jednej dziennie.
 10. Zasady poprawiania ocen regulują przedmiotowe zasady oceniania.
 11. Masz prawo do poinformowania o przewidzianych ocenach na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 12. Masz prawo do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i reedukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 13. Masz prawo do korzystania z księgozbioru podręcznego, zaś inne książki mogą być udostępnione po uprzednim zamówieniu.
 14. Masz prawo do ocenienia i zwrócenia twojej pracy pisemnej przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
 15. Masz prawo do odpoczynku w trakcie przerw śródlekcyjnych, przerw świątecznych, ferii i wakacji.
 16. Masz prawo do uwzględnienia zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych.
 17. Masz prawo do opieki i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
 18. Masz prawo do odwołania się do Dyrektora Szkoły/Prowadzącego Szkołę w przypadku naruszania prawa ucznia.
 19. Masz prawo do zgłaszania Dyrektorowi Szkoły/Prowadzącemu Szkołę trudnych spraw, próśb o pomoc lub poradę.
 20. Masz obowiązek szanować godność, poglądy, przekonania i wiarę innych uczniów i nauczycieli.
 21. Masz obowiązek punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje.
 22. Masz  obowiązek systematycznie, solidnie i rzetelnie uczyć się.
 23. Masz obowiązek odnosić się z szacunkiem do swoich nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i Pałacu Młodzieży.
 24. Masz obowiązek swą nieobecność w szkole usprawiedliwić pisemnie w nieprzekraczalnym terminie tygodnia od powrotu do szkoły. Jednocześnie, w przypadku twojej nieobecności w szkole, rodzic (opiekun) proszony jest o telefoniczne poinformowanie szkoły o tym fakcie do godziny 9.00.
 25. Masz obowiązek godnie reprezentować społeczność  uczniowską i szkołę zarówno na jej terenie jak i poza nią.
 26. Masz obowiązek dbać o mienie szkoły i Pałacu Młodzieży oraz pokryć koszty wyrządzonych przez siebie szkód.
 27. Masz obowiązek posiadać ważną legitymację szkolną i dzienniczek.
 28. Masz obowiązek dbać o porządek i ład w szkole.
 29. Masz obowiązek uzupełnić zaległości powstałe w wyniku twojej nieobecności  w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 30. Masz obowiązek wystrzegać się szkodliwych nałogów.
 31. Masz obowiązek stronić od palenia papierosów i e-papierosów, wystrzegać  się posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkich używek, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych  środków odurzających.
 32. Masz obowiązek dbać o bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów.
 33. Masz obowiązek maksymalnie wykorzystywać dla swego rozwoju czas zajęć edukacyjnych.
 34. Masz obowiązek  nie opuszczać Szkoły w godzinach zajęć i przerw bez zgody nauczycieli lub Szkoły.
 35. Masz obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia oraz pomocy innym.
 36. Masz obowiązek mówić prawdę i uczciwie postępować.
 37. Masz obowiązek nie korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych na zajęciach edukacyjnych bez zgody nauczyciela.
 38. Masz obowiązek podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora/Prowadzącego Szkołę i nauczycielom.
 39. Masz obowiązek zachowywać się na terenie Pałacu Młodzieży w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu (np. nie wolno biegać).
 40. Masz obowiązek uczęszczać do szkoły w skromnym i schludnym ubraniu.
 41. Masz obowiązek spędzać przerwy w miejscu i w sposób określony stosownym zarządzeniem dyrektora I PG i I PLO.

Bydgoszcz, dnia 16.03.2017

 

 
 

 

   

 
 

 

 

.